Článek

Základní ukazatele kvality odpadní vody

Mezi základní ukazatele kvality odpadní vody řadíme stanovení CHSKCr , BSK5 , NL , N-NH4+ a Pcelk.

Nějaký z těchto ukazatelů se stanovuje v podstatě na všech čistírnách odpadních vod, septiků a dalších zařízeních sloužících k čištění odpadních vod. Pojďme se na ně podívat blíže a objasnit co se pod těmito zkratkami skrývá.

CHSKCr

Chemická spotřeba kyslíku stanovená metodou s dichromanem draselným. Jedná se o nespecifický ukazatel a slouží k odhadu organického znečištění ve vodě. V podstatě se jedná o veškeré znečištění organického původu, které se do vody dostalo. Nevyhovující výsledek tohoto stanovení ukazuje na celkový špatný stav čistírny.

Vyjadřuje hmotnostní koncentraci kyslíku, která je ekvivalentní hmotnosti silného oxidačního činidla spotřebovaného za přesně vymezených reakčních podmínek na oxidaci oxidovatelných látek ve vodě. Vzhledem k rozdílným čistotám vod jsou pro stanovení CHSK používány metody s oxidačním činidlem buď dichroman draselný, pod označením CHSKCr , nebo manganistan draselný, pod označením CHSKMn. Metoda s manganistanem draselným se používá na čisté vody. Pro stanovení CHSK v povrchových a odpadních vodách se používá metoda s dichromanem draselným CHSKCr .

BSK5

Biochemická spotřeba kyslíku s dobou inkubace 5 dní. Metoda slouží k nepřímému stanovení množství organických látek, které podléhají biochemickému rozkladu při aerobních podmínkách. Stejně jako u CHSK se jedná o nespecifický ukazatel znečištění, které so do vody dostává běžně. Například z lidského organismu. Nevyhovující výsledek tohoto stanovení ukazuje na příliš velkou koncentraci rozložitelných látek ve vodě a celkový špatný stav čistírny.

Vyjadřuje hmotnostní koncentraci rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za daných podmínek biochemickou oxidací organických, popřípadě anorganických látek ve vodě za určitý čas. Organické látky stanovené jako BSK hrají roli při odčerpávání rozpuštěného kyslíku z vody, a proto je BSK důležitým ukazatelem kyslíkového režimu vod. Zvýšené množství tak může vést k vyčerpání kyslíku z vody a k snížení biodiverzity rozkladačů znečištění až k anaerobnímu rozkladu, kdy voda začíná vyhnívat.

NL

Nerozpuštěné látky. Jak již název napovídá, jedná se o látky které jsou ve vznosu, nebo sedimentují a nejsou schopny se ve vodě rozpustit. Nevyhovující výsledek tohoto stanovení ukazuje například na únik kalu z čistírny.

N-NH4+

Amoniakální dusík. Dusík je jedním z makro biogenních prvků nutných k životu mikroorganismů. Do vody se dostává jako produkt lidského metabolismu. V čistírnách se odstraňuje pomocí přirozené nitrifikace, kterou provádějí nitrifikační bakterie. V podstatě se jedná o proces na jehož konci se uvolňuje plynný dusík do atmosféry. Nevyhovující výsledek tohoto stanovení ukazuje na nedostatečný vnos kyslíku do procesu čištění, příliš nízké, nebo naopak vysoké pH, nebo na nízkou teplotu vody při jejím čištění.

Pcelk.

Celkový fosfor. Fosfor je také jako dusík makro biogenní prvek. Do vody se dostává z lidského organismu, hnojiv, či z pracích prostředků. Fosfor je hlavní příčinou rozvoje sinic v povrchových vodách v letním období. Z odpadních vod se v závislosti na technologii procesu čištění odstraňuje jen z několika procent. Z toho důvodu se na větších čistírnách fosfor chemicky sráží, čímž jsme schopni ho odstranit až z 90% Nevyhovující výsledek tohoto stanovení ukazuje na přílišný vnos fosforu, nebo poruchu při chemickém srážení.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Nejčtenější články